Dotacje

TYTUŁ PROJEKTU: Dotacja na kapitał obrotowy

DZIAŁANIE: 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

NR UMOWY: POIR.03.04.00-14-0667/20-00

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością obrotową przedsiębiorstwa.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 183 491,31 zł

DOFINANSOWANIE: 100% – 183 491,31 zł

KRÓTKI OPIS: Dotacja na kapitał obrotowy dla KEA System Sp.  z o. o. z siedzibą w Bielanach-Żyłakach, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, została zaprojektowana i przyjęta przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem projektu jest wsparcie beneficjenta w zakresie utrzymania działalności przez okres trzech miesięcy od momentu otrzymania wsparcia. Środki pozyskane w ramach w/w dotacji mogą być przeznaczone na koszty bieżące, przez które rozumiemy należności konieczne do utrzymania działalności firmy, bez znaczenia kiedy pojawiła się konieczność ich zapłaty, czyli aktualne w okresie realizacji projektu zobowiązania krótkoterminowe niezbędne do zapewnienia płynności finansowej. Kwota dotacji: 183 491,31 PLN.